kindercentra procesrichtlijn OB instroom

Zorgproducten:     Jeugdwet

Rollen:

Proceseigenaar:  Behandelcoördinator i.s.m. met teamleider
Uitvoerend:  Persoonlijk begeleider,  DriestroomLoket

Afvinklijst printen? Klik op afbeelding hierboven.

 

 

1.  Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): maakt Mijn Plan-0 -3 weken
 Driestroomloket:

 • Uploadt aanwezige dossierinformatie in bestand in het dossier van Mextra, map aanmeldgegevens (wanneer cliënt nog niet aanwezig is in MeXtra, mailt loket gegevens naar  behandelcoordinator en teamleider)
 • Maakt een nieuw Mijn Plan aan.
 • Vinkt aan: type Mijn Plan-0
 • Stelt het plaatsingsadvies op, op de volgende wijze: Datum verslag, naam instelling, naam onderzoeker/opsteller verslag, evt. diagnose of besluit (geen knippen en plakken meer van teksten uit verslaglegging).
 • Vult in het beknopt persoonsbeeld in MeXtra de standaardzin in: het persoonsbeeld wordt ingevuld na de kennismakingsperiode.
 • Beschrijft in bejegening/benadering belangrijke bejegeningspunten vanuit de aanmelding
 • Activeert Mijn Plan-0 (looptijd van 6 weken).
 • Mijn Plan-0 wordt niet ondertekend; Driestroomloket zet bij reden van niet ondertekenen: Mijn Plan-0

 

2. Persoonlijk Begeleider: stuurt uitnodiging kennismakingsgesprek/plaatsingsgesprek en maak concept Mijn Plan -2 weken
Persoonlijk begeleider:

Heb je een vraag en/of opmerking neem dan contact op met het DriestroomLoket

Heb je een inhoudelijke vraag rondom de aanmelding van een kind, stem af met de behandelcoördinator.

3. Feedback Behandelcoördinator -2 weken
Behandelcoördinator geeft feedback op de risico-inventarisatie, voorgeschiedenis en evt. vragen en daarbij horende afspraken.

NB: dit moet gebeurd zijn vooraf aan het kennismaking/plaatsinggesprek!

4. Behandelcoördinator en Persoonlijk Begeleider : voeren het kennismaking/plaatsingsgesprek en bespreken het concept Mijn Plan -1 week
Het concept Mijn Plan wordt besproken met gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordigers, behandelcoördinator en persoonlijk begeleider.

Het concept Mijn Plan is een kennismakingsplan, waarin de eerste beeldvorming van het kind beschreven wordt en we zicht krijgen op wat voor doelen/afspraken, ondersteuning en behandeling passend zijn op het kindercentrum. Voor deze kennismakingsperiode is maximaal 3 maanden beschikbaar.

In het kennismaking/plaatsingsgesprek is er aandacht voor bespreken van:

 • Het locatieprofiel
 • Vragen/afspraken vanuit de aanmelding; deze vult men aan met de vragen/afspraken die aan bod komen in dit gesprek.
 • Toegang tot Mextra voor gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger.
 • Verwachtingen en uitleg over de zorg die Driestroom op het kindercentrum levert

 

5. Persoonlijk begeleider: maakt het concept plan definitief en vraagt akkoord aan wettelijk vertegenwoordigers voor gemaakte vragen/afspraken Start zorg=week 0
 Persoonlijk begeleider:

 • Vult tijdens of na het kennismakings/plaatsingsgesprek het concept Mijn Plan aan met gegevens uit het kennismakingsgesprek en verstuurt dit naar ouders.
 • Neemt telefonisch of schriftelijk contact op met de wettelijk vertegenwoordigers (face-to-face contact is niet nodig):
 1. vraagt om akkoord voor activeren van (vraag/afspraak) Mijn Plan in deze versie
 2. geeft behandelcoördinator waar nodig terugkoppeling van dit contact
 3. verwerkt de eventuele feedback van de wettelijk vertegenwoordiger(s) in Mijn Plan
 4. geeft het sein aan de behandelcoördinator voor activeren Mijn Plan.
 Week 0 is de week dat de cliënt komt.
6. Behandelcoördinator: activeert Mijn Plan Uiterlijk na 2 weken
Behandelcoördinator activeert Mijn Plan.

Let op: pas de start en einddatum aan (met een maximale looptijd van 3 maanden).

 
7. Persoonlijk Begeleider: verzorgt ondertekening Mijn Plan na activering
Persoonlijk begeleider:

 • Print ondertekening voor Driestroom/ cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger
 • Vraagt gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger het plan te ondertekenen
 • Indien nodig stuurt persoonlijk begeleider een herinneringsbrief om Mijn Plan te ondertekenen
 • Bevestigt de ondertekening in MeXtra
 • Wanneer Mijn Plan niet wordt ondertekend, registreert de persoonlijk begeleider de reden waarom niet in MeXtra.
 • Stuurt de gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger een papieren exemplaar.
 • Scant de ondertekening en upload deze in het dossier van MeXtra (map archief – Mijn Plan).
 
8. Persoonlijk Begeleider: Maak nieuw Mijn Plan binnen 3 maanden na start
Persoonlijk begeleider:

9. Behandelcoördinator: Geeft feedback en Persoonlijk begeleider verwerkt feedback

 

 

 

Binnen 1 week na vraag feedback van persoonlijk begeleider
 • Behandelcoördinator geeft feedback op Mijn Plan.
 • Persoonlijk begeleider verwerkt feedback aan voor het Mijn Plan gesprek.
10. Persoonlijk Begeleider: verstuurt concept nieuwe Mijn Plan

 

 1 week voor gesprek
 • Persoonlijk begeleider verstuurt de wettelijk vertegenwoordiger(s) de conceptversie van het nieuwe Mijn Plan

 

 11. Persoonlijk Begeleider: verwerk gegevens
 

 • Persoonlijk begeleider vult na of tijdens het gesprek  het concept Mijn Plan aan met gegevens uit het Mijn Plan gesprek en maakt het klaar voor activeren.
12. Behandelcoördinator: activeert Mijn Plan  
Behandelcoördinator:

 • Controleert of de punten uit de bespreking zijn verwerkt
 • Controleert de start en einddatum (looptijd max 1 jaar)
 • Activeert Mijn Plan.
 
13. Persoonlijk Begeleider: verzorgt ondertekening Mijn Plan  
Persoonlijk begeleider:

 • Print ondertekening voor Driestroom/ cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger
 • Vraagt gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger het plan te ondertekenen
 • Indien nodig stuurt persoonlijk begeleider een herinneringsbrief om Mijn Plan te ondertekenen
 • Bevestigt de ondertekening in MeXtra
 • Wanneer Mijn Plan niet wordt ondertekend, registreert de persoonlijk begeleider de reden waarom niet in MeXtra.
 • Stuurt de gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger een papieren exemplaar.
 • Scant de ondertekening en upload deze in het dossier van MeXtra (map archief – Mijn Plan).
 
14. Behandelcoördinator en Persoonlijk Begeleider: voeren tussenevaluatie Maatwerk
 • Vindt plaats samen met gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger, behandelcoördinator, persoonlijk begeleider. Indien nodig aangevuld met behandelaren (in afstemming met behandelcoördinator).
 • De Persoonlijk begeleider nodigt na afstemming met behandelcoördinator de betrokkenen uit
 1. Evalueren ontwikkelingen, ondersteuning en de huidige stand van zaken
 2. Evalueer de vragen en afspraken en controleer of er nog andere vragen en afspraken toegevoegd moeten worden.
 3. Verwerk in MeXtra  Zet de afspraken in de Definitieve Evaluatie van Mextra op positief afgerond 🙂 of niet positief afgerond 🙁

Persoonlijk begeleider vult na of tijdens het gesprek  het Mijn Plan aan met relevante gegevens uit de tussenevaluatie.

 Kijk wat passend is bij de ontwikkelingsvragen van het kind.

In ieder geval halfjaarlijks.

15. Persoonlijk Begeleider: Voorbereiding nieuw Mijn Plan 10 maanden na eerste Mijn Plan
Persoonlijk begeleider:

 =13 maanden na start
16.  Behandelcoördinator: Geeft feedback en Persoonlijk begeleider verwerkt feedback Binnen 2 weken na vraag feedback van persoonlijk begeleider
17. Behandelcoördinator en Persoonlijk Begeleider: voeren jaarlijkse evaluatie Mijn Plan 2 weken voor verlopen Mijn Plan
 • Vindt plaats samen met gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger, behandelcoördinator, persoonlijk begeleider. Indien nodig aangevuld met behandelaren (in afstemming met behandelcoördinator).
 • Aandachtspunten voor tijdens en na dit gesprek:
 1. Evalueer de afgelopen periode
 2. Bespreek aandachtspunten uit het beknopt persoonsbeeld ontwikkeling/behandelgroep of beknopt persoonsbeeld EMB
 3. Evalueer de vragen en afspraken en controleer of er nog andere vragen en afspraken toegevoegd moeten worden.
 4. Zet de afspraken in de Definitieve Evaluatie van Mextra op positief afgerond 🙂 of niet positief afgerond 🙁
 5. Indien gezaghebbende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordigers toegang tot MeXtra hebben: evalueer dit.
 6. Persoonlijk begeleider vult na of tijdens het gesprek vult het concept Mijn Plan aan met gegevens uit het Mijn Plan gesprek.
Ga naar stap 11 en volg daarna jaarlijks dezelfde cyclus  

Controlemechanismen:

 • steekproeven door Teamleider
 • audits door Kwaliteit